Berichten

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat je behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Je dossier bevat jouw persoonsgegevens, aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld je woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die – na je uitdrukkelijke toestemming – zijn opgevraagd bij je huisarts of een andere zorgverlener.

Je behandelaar doet haar best om je privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

• door zorgvuldig om te gaan met je persoonlijke en medische gegevens
• door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot je gegevens hebben.

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Alleen je behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na je toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van je behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in jouw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.